Niniejsza Polityka prywatności dotyczy działalności gospodarczej Anny Olszewskiej-Adamowicz prowadzącej działalność pod firmą Altermedia Anna Olszewska-Adamowicz” pod adresem: Bytom, Wrocławska 56B/4, zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającej nr NIP: 6262781289 (dalej: „Altermedia”) i dotyczy kwestii związanych z ochroną danych osobowych oraz innych informacji i materiałów (dalej: „Dane”) udostępnianych przez Ciebie Altermedia w ramach strony internetowej pod adresem: www.altermedia.com.pl, (dalej: „Serwis”), której administratorem jest Altermedia. Pragniemy zapewnić, że przetwarzamy Twoje Dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zapewniamy jednocześnie, że przykładamy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i dokładamy wszelkich starań zarówno od strony prawnej, technicznej jak i organizacyjnej, aby w jak najwyższym stopniu chronić otrzymane Dane.

Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje o Tobie, będące Danymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej jako „RODO”). Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Celem Polityki jest poinformowanie Cię o:

  • sposobie zbierania i przetwarzania Danych, które będą pozyskiwane poprzez uzyskanie do nich dostępu i korzysta nie z Serwisu przez Ciebie,
  • celach przetwarzania Danych,
  • Twoich prawach i sposobach ich wykonywania oraz pomocy Altermedia w ich wykonywaniu przez Ciebie,
  • polityce „c”.

1.Administrator Danych

Administratorem Twoich Danych udostępnianych przez Ciebie w Serwisie jest Anna Olszewska-Adamowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Altermedia Anna Olszewska-Adamowicz”, pod adresem: ul. Wrocławska 56B/441-902 Bytom, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca nr NIP: nip: 6262781289.

2. Słowniczek

Wszelkie sformułowania pisane z wielkiej litery mają znaczenie nadane im w słowniczku poniżej: Serwis strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www.altermedia.com.pl, której administratorem jest Altermedia

Użytkownik osoba fizyczna, która przegląda treści Serwisu, w tym korzysta z jego funkcjonalności np. poprzez wysyłanie wiadomości za pomocą zakładki Kontakt w Serwisie, w wyniku czego udostępnia w Serwisie swoje Dane

Dane oznacza dane udostępnione w tym w Serwisie przez Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, numer IP

Dane dzieci oznaczają dane osobowe osób poniżej 16. roku życia

Osoba oznacza osobę fizyczną, której Dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której powierzono przetwarzanie Danych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość)

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania Danych, które polega na wykorzystaniu Danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się

Eksport Danych oznacza przekazanie Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

3. Cele i podstawa przetwarzania Danych

3.1 Współadministratorzy przetwarzają Twoje Dane, o ile wraziłeś na to zgodę (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

3.1.1 w celu analizy przez Altermedia sposobów korzystania z Serwisu przez Ciebie,

3.1.2 w celu zapewnienia Ci przez Altermedia dostosowanych informacji i materiałów promocyjnych,

3.1.3 w celu oceny przez Altermedia efektywności Serwisu,

3.1.4 w celu otrzymywania przez Ciebie newslettera lub informacji handlowych,

3.1.5 w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,

3.1.6 w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

3.2 Altermedia przetwarza Twoje Dane w celu wykonania umowy, której jesteś stroną jest lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.3 Altermedia przetwarza Twoje Dane w ramach prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

3.3.1 w celach analitycznych (lepszego doboru usług do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji produktów Altermedia, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o Użytkownikach Serwisu);

3.3.2 w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3.3.3 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

3.3.4 w celu badania Twojej satysfakcji oraz poziomu zadowolenia z Serwisu, a także określenia jakości Serwisu;

3.3.5 w celu oferowania przez Altermedia produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich preferencji;

3.3.6 W celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług Altermedia np. w formie kuponów rabatowych.

3.4 Podanie Danych określonych powyżej ma charakter dobrowolny.

3.5 W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich Danych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

4. Dane osobowe przetwarzane przez Altermedia, w tym ramach Serwisu

4.1 O ile zdecydujesz się na korzystanie z Serwisu, sam określasz zakres przetwarzanych Danych.

4.2 Podczas korzystania przez Ciebie z Serwisu przetwarzane przez Altermedia będą następujące Dane:

  • Dane w postaci Twojego nr IP, a w przypadku gdy zdecydujesz się skontaktować z Altermedia poprzez przesłanie wiadomości za pomocą zakładek Kontakt i Zamów dostępnych w Serwisie, Altermedia może również przetwarzać podane przez Ciebie w tej wiadomości dane, takie jak Twoje imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania i numer IP
  • informacje o częstotliwości Twoich wizyt w Serwisie, pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie uprzedniej zgody oraz dane techniczne.

4.3 Jeśli osoba nie ukończyła 16 roku życia, powinna zapoznać się z niniejszym tekstem Polityki prywatności wraz ze swoim rodzicem lub opiekunem, tak aby obie te osoby go zrozumiały. Jeśli dowiemy się, że osoba nie ukończyła 16 roku życia i że zgromadziliśmy informacje o tym odbiorcy bez zgody jego rodzica lub opiekuna, usuniemy te informacje tak szybko jak to możliwe.

4.4 Informujemy Cię, że będziemy przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dane dotyczące numeru (również IP) i modelu urządzenia, za pomocą którego korzystasz z Internetu łącząc się z Serwisem oraz czasu korzystania z Serwisu, jak też dane eksploatacyjne dotyczące Twoich działań w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.

5. Korzystanie z Serwisu

5.1 W celu skorzystania z Serwisu należy wejść na stronę internetową www.altermedia.com.pl

5.2 W każdym momencie będziesz mógł zdecydować o włączeniu dodatkowych funkcji Serwisu, takich jak: otrzymywanie za jego pośrednictwem newslettera lub informacji handlowych.

5.3 W przypadku Twojej rezygnacji z korzystania z Serwisu, Twoje Dane nie będą przechowywane przez Altermedia, Altermedia zastrzega sobie możliwość zachowania minimalnej liczby Danych na wypadek konieczności wykazania przez Altermedia okoliczności, iż Twoje Dane zostały usunięte (wraz ze wskazaniem daty ich usunięcia), a także w celach archiwalnych (dowodowych) zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

5.4 W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych za pomocą opcji rezygnacji z subskrypcji dostępnej w otrzymanej wiadomości e-mail lub poinformować nas o tej decyzji, korzystając z informacji kontaktowych podanych w części „Kontakt”. W swoim wniosku należy stwierdzić chęć rezygnacji z otrzymywania od nas newslettera lub informacji handlowych.

5.5 Prosimy pamiętać, że takie zmiany mogą nie zostać wprowadzone niezwłocznie. Dołożymy wszelkich starań, aby zastosować się do Twojego wniosku tak szybko, jak będzie to możliwe.

6. Czas przechowywania Danych

Twoje Dane będą przetwarzane w ciągu 6 lat od ostatniej Twojej aktywności w ramach Serwisu, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z przetwarzaniem Twoich Danych.

7. Twoje prawa

7.1 Masz prawo zwrócić się do Altermedia celem uzyskania wyczerpujących informacji o sposobie wykorzystywania Twoich Danych – w jasny sposób informują o Danych, które gromadzą,

w jaki sposób je wykorzystują, jakim celom mają służyć i komu je przekazują, jaką zapewniają ochronę tych Danych przy przekazaniu innym podmiotom oraz udzielają informacji o instytucjach, z którymi należy się skontaktować w razie wątpliwości, pytań i uwag.

7.2 Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  • prawo dostępu do swoich Danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich Danych;
  • prawo do usunięcia Danych, ograniczenia przetwarzania Danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych;
  • prawo do przenoszenia Danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Wycofanie zgody na przetwarzanie Danych (sprzeciw)

8.1 Możesz w każdym czasie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę na przetwarzanie swoich Danych bez podawania przyczyny. W tym celu należy się skontaktować z Altermedia poprzez e-mail. Twoje Dane zostaną zablokowane na dalszy użytek w Serwisie. Należy mieć na uwadze, że wycofanie zgody przez Ciebie nie ma wpływu na legalność jakiegokolwiek przetwarzania dokonanego przez Altermedia na podstawie wyrażonej przez Ciebie uprzednio zgody na przetwarzanie.

8.2 Altermedia zaprzestanie przetwarzania Twoich Danych niezwłocznie, w tym Danych w celach na jakie uprzednio wyraziłeś zgodę, chyba że Altermedia będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich Danych istnieją dla Altermedia ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje Dane są Altermedia niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń.

8.3 Korzystanie przez Ciebie z całości lub części Serwisu może być ograniczone lub niemożliwe po wycofaniu przez Ciebie zgody na przetwarzanie Danych.

9. Skarga na przetwarzanie Danych

Przysługuje Ci uprawnienie do złożeni sie przetwarzania Twoich Danych do organu nadzoru jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Odbiorcy Danych

10.1 Twoje Dane mogą zostać ujawnione Podmiotom Przetwarzającym będącymi partnerami handlowymi Altermedia.

10.2 Do Twoich Danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (jako Podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe.

10.3 Twoje Dane mogą być przekazywane przez Altermedia do państwa trzeciego po uprzednim poinformowaniu Cię przez Altermedia i spełnieniu warunków określonych w art. 44 RODO i wyrażeniem przez Ciebie uprzedniej zgody na przekazanie Danych (Eksport Danych).

11. Polityka „Cookies”

11.1 Współadministratorzy zbierają w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu gromadzenia Danych związanych z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu.

11.2 Plik Cookies (tzw. „ciasteczka”) to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Altermedia wykorzystują pliki Cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

11.3 Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego usługi dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa Serwisu. Stosujemy odpowiednie organizacyjne, techniczne i administracyjne środki w celu zachowania dokładności i aktualności Danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą oraz w celu ochrony tych Danych osobowych przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem bądź przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem tych Danych.

11.4 Pliki Cookies niezbędne są również do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez niego strony in – ternetowej, to one umożliwiają mu powrót do formularza bez utraty jego parametrów, co wiązało by się z po – nowną koniecznością jego uzupełniania.

11.5 Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może całkowicie zablokować i skasować gromadzenie plików Cookies.

11.6 Zablokowanie możliwości gromadzenia plików Cookies na jego urządzeniu może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu, do czego Użytkownik jest w pełni uprawniony, ale musi w takiej sytuacji mieć świadomość z ograniczeń funkcjonalności dostępnych w Serwisie.

11.7 Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików „Cookies” w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik.

11.8 Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przy – kładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Internet Explorer, Mozilla Fire- Fox, Google Chrome, Opera.

12. Pytania i kontakt

12.1 W celu skorzystania z uprawnień i/lub otrzymania wszelkich właściwych informacji należy skontaktować się z Altermedia. Użytkownik zostanie poproszony o podanie informacji identyfikacyjnych; jest to wymagane, aby zweryfikować, czy żądanie zostało wysłane przez Ciebie. Altermedia w ciągu miesiąca od odebrania żądania Użytkownika udzielą na nie odpowiedzi.

12.2 W przypadku żądania przez Ciebie zaktualizowania Danych albo ich usunięcia z bazy danych, albo w przypadku jakikolwiek pytań na temat niniejszej Polityki Prywatności, możesz skontaktować się poprzez adresy e-mail: biuro@altermedia.com.pl.

13. Zmiany w Polityce

Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony Danych oraz rozwój Serwisu mogą wpłynąć na zmiany w Polityce. O wszelkich zmianach Polityki Altermedia poinformuje bezzwłocznie Użytkowników za pośrednictwem Serwisu.

 

Do pobrania:


 1. Polityka prywatności
 2. Regulamin Altermedia
 3. Załącznik nr 1 – Do Regulaminu – Wzór formularza dostąpienia od umowy